علی شمخانی: جهت گیری اصلی اقتصاد مقاومتی قانونمندی و مقابله با فساد است

دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ضرورت حمایت از دولت در اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: جهت گیری اصلی اقتصاد مقاومتی، قانومندی و انضباط مالی، مقابله با قانون گریزی و فساد اداری و مالی است.