عوامل برون سازمانی درصد بیشتری از علل فرار سربازان است/ 2.5 میلیون نفر مشمول در کشور به خدمت سربازی نیامده اند

توضیح ندارد