عکس/سلفی «رضا عطاران» با جمعی از طرفدارانش

توضیح ندارد