عکس: شاه و صدام پشت یک میز

محمدرضا پهلوی و صدام حسین در کنفرانس سران اوپک