عکس: فرزندان آیت الله واعظ طبسی

وکیل ملت: تصویری از فرزندان واعظ طبسی را مشاهده می کنید.