عکس/ فرزندان واعظ طبسی

به گزارش “ناصرون “، از راست به چپ ناصر، علی، رسول و مصطفی فرزندان آیت الله واعظ طبسی//ایسنا