عکس/ نیروگاه بوشهر در روزهای آغازین

نواجنوب:

منبع: فیسبوک سید محمدباقر هاشمی