عکس و متن عشقولانه ی نگار استخر در کنار همسر محترم

وکیل ملت: عکس و متن عشقولانه ی نگار استخر در کنار همسر محترم.