غرس 60 هزار اصله درخت مثمر و غیر مثمر

ایرانا :معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 21 ، از غرس 60 هزار اصله درخت مثمر و غیر مثمر همزمان با روز درخت کاری و هفته ی منابع طبیعی در سطح این منطقه خبر داد .