فراهم‌شدن زیرساخت‌های برگزاری دوره‌های تربیت ارزیاب نظام رتبه‌بندی معلمان

رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، گفت: زیرساخت‌های لازم به منظور برگزاری دوره‌های تربیت ارزیاب نظام رتبه‌بندی معلمان فراهم شده است.