فرزندان واعظ طبسی در یک قاب/عکس

از راست به چپ ناصر، علی، رسول و مصطفی فرزندان آیت الله واعظ طبسی