فرصت 40هزار میلیاردی در ترافیک تهران

بلدیه | تنها راه عبور از بحران “کمبود پارکینگ خودرو» در شهر تهران که تحت تاثیر ناکامی شهرداری در رفع آن، به صورت تصاعدی رو به افزایش است، در قالب استفاده از توان مشارکتی سرمایه گذاران، شناسایی شد. معابر و ساختمان های مسکونی تهران طبق آخرین سنجش صورت گرفته، با یک میلیون کسری پارکینگ مواجه است که این عدم تعادل بین خودروها و محل پارک موجب شده روزانه حداقل 500 هزار خودرو به مدت 15 دقیقه، صرفا برای یافتن جای پارک، در خیابان های سطح شهر “تردد اضافی» انجام دهند و باعث “تشدید ترافیک» شوند.
صرف نظر از منشا …