فضای سبز پایدار با کاشت نهال از گونه های بومی

نصر: مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز گفت : با توجه به شرایط زیست محیطی موجود، هفته منابع طبیعی و روز درختکاری باید با شکوه هرچه تمام تر برگزار شود تا با جلب توجه عمومی به این مسئله حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد توجه جدی و ویژه قرار گیرد.