فعالیت 200 نفر از آمرین به معروف و ناهیان از منکر طبس در ایام نوروز

توضیح ندارد