فقط با شعبده بازی می توان گفت رونق اقتصادی داریم

یک کارشناس اقتصادی گفت: آقای روحانی یک مطلبی و گفتاری را بدون در نظر داشتن منطق اقتصادی در نظر گرفته اند در شرایط کنونی مهم ترین مساله اقتصادی در کشور، رکود فراگیر در ابعاد مختلف بخش های اقتصادی است.