فناوری های جدید نفتی با توافق ایران و توتال فرانسه

توضیح ندارد