فن‌دایک: نونیز دیگر این کار را تکرار نکند

ویرژیل فن دایک، مدافع هلندی لیورپول امیدوار است داروین نونیز در آینده بتواند خودش را کنترل کند.