فیلم / تربت بی نشان

کلیپ تربت بی نشان ، اجرای گروه همخوانی بین المللی طوبی (خم کرد پشت زمین را، ناگاه داغ گرانت هفت آسمان گریه کردند بر تربت بی نشانت)