فیلم| زخمی بر گلوی شیطان

روز گذشته سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در نیویورک مورد حمله قرار گرفت.