فیلم| شمارش معکوس برای افتتاح بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی کشور

با همت دولت سیزدهم پروژه آبرسانی غدیر که حدود 14سال معطل مانده بود تا آخر سال به بهره‌برداری کامل می‌رسد.