قتل مرد ثروتمند با آبمیوه مسموم

زن و شوهری که با خوراندن آبمیوه مسموم، مردان ثروتمند را می دزدیدند تا خودروی مدل بالای آنها را به سرقت ببرند، با قتل آخرین طعمه خود در دام پلیس گرفتار شدند. هر دوی آنها در جلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری استان تهران، قتل را گردن یکدیگر انداختند.
در این پرونده که از جرایم قتل، آدم ربایی و سرقت پر شده است، فاطمه، زن ٥٠ ساله متهم است که با نقشه شوهرش، مردان ثروتمند را فریب می داد و پس از سوار شدن در خودرو، در فرصتی مناسب با خوراندن آبمیوه مسموم، آنها را بیهوش می کرد تا شوهرش – متهم ردیف دوم – …