قدمت تهران ۳هزارسال عقب تر رفت

سرپرست هیات کاوش اضطراری درخیابان مولوی تهران از احتمال وجود تاریخ 10هزار ساله برای تهران خبرداد.
صدای ایران – به گزارش خبرآنلاین، محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار که گزارش کاوش های باستان شناسی خود را به چهاردهمین گردهمایی سالانه باستان شناسی ایران ارایه می داد ، تاکید کرد که انجام مطالعات سالیابی قدمت استقرار 7هزارساله در تهران را تایید می کند.
وی افزود: کاوش در 6ترانشه وجود محوطه ای باستانی ازدوران اسلامی و پیش از تاریخ را در محدوده چهارراه مولوی مطرح می کند و شواهد این ادعا آثار فرهنگی به دست آمده ، …