قراردادهای نفتی از نمایی دیگر

به گزارش نامه نیوز، انتقادهایی که این روزها به IPC یا قراردادهای نفتی ایران که به تازگی رونمایی شده است وارد می شود، ناشی از تعارضات بین قانون معاملات کشوری و قوانین و قواعد رایج در تجارت جهانی است. هر چه بیشتر این اختلافات و تعارضات بر طرف شده و به حداقل برسد، دروازه های تجاری ایران بازتر شده و درجه باز بودن اقتصاد افزایش می یابد. این موضوع در گرو تعامل بیشتر مجلس و دولت است. با همکاری متقابل مجلس به عنوان وضع کننده قانون معاملات و دولت به عنوان مجری آن، در شرایطی که این همکاری در راستای اصلاح قوانین …