قم و تهران، پایگاه مخالفان روحانی/ نمایندگان مشهد و قم جور تهرانی های ضد برجام را می کشند

نمایندگان دو شهر مذهبی ایرانی یعنی “قم و مشهد» به تنهایی جور غیبت تهرانی ها در مجلس دهم را می کشند و به مخالفت با دولت روحانی می پردازند.