قُمار ترکیه در عراق و سوریه باعث به آتش کشیدن منطقه می شود/ دولتمردان ترکیه به مدار منطق بازگردند

حقیقت پور، نائب رئیس کمیسیون سیاسست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: دولتمردان ترکیه با دست اندازی که در سوریه و عراق داشتند، قاعده بازی را برهم زدند که این اقداماتشان می توانست منطقه را به یک ناامنی جدی وارد کند.