قیریزی جاده ای به طول ۱۴‚۶ کیلومتر در ولسوالی بلخ

قیریزی جاده ای به طول ۱۴‚۶ کیلومتر که چهار قریه خواجه بهاءالدین‚ بوکه‚ سید آباد و حصارک ولسوالی بلخ را به هم متصل میکند، به اتمام رسید.
به گزارش خبرگزاری آوا، این سرک طی محفلی توسط احمد شهیرشهریار؛ معین برنامه های وزارت احیاء و انکشاف دهات با حضور نمایندگان شورای ولایتی بلخ افتتاح شد .
این سرک که شامل اعمار پل چک ها و دیوار های استنادی با هزینه مجموعی ۷۱ میلیون افغانی توسط برنامه رشد زراعت و انکشاف تمویل و توسط برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت انکشاف دهات به شکل استاندارد احداث شده است.
احداث این سرک …