قیمت تقویت ریال؟!

به گزارش نامه نیوز، افت ناگهانی قیمت نفت و انرژی در سطح جهانی موجب شد کشورهای نفت خیز با کاهش ناگهانی درآمد مواجه شوند و به منظور مقابله با این امر، یکی از دو سیاست کاهش ارزش پول ملی یا استفاده از ذخایر ارزی را اتخاذ کنند. البته برخی کشورها با توجه به شدت مشکلات به وجود آمده، ناگزیر به اعمال هر دو سیاست فوق شدند. به عنوان مثال، نرخ برابری روبل روسیه در مقابل دلار از 35 روبل در سال 2014، به 85 روبل در اواخر ژانویه 2016 رسید. در حال حاضر، نرخ برابری این دو ارز، حدود 75 روبل است.
از جمله کشورهای دیگری که …