لزوم بازنگری در نظام اخذ مالیات گمرکی

گمرکات کشور و به تبعه آن کارمندان درجه یک و دو و سه آنها همواره در معرض اتهامات و گمانهای بد بوده اند. این گمانها در برخی از موارد به حدی شدید و غلیظ بوده که موجبات تعلیق و حتی برکناری بعضی از کارمندان طراز اول گمرکات را فراهم کرده است و حکومت ناچار شده تا برخی از مسئولان گمرک در شهرهای بزرگ کشور را از کار برکنار کرده و کسان دیگری را بجای آنها منصوب کند.
شکوه و شکایت از مسئولان ریاستهای گمرکی در سراسر کشور، اخیرا بالا گرفته و تقریباً همه ی تاجران افغان از این اداره ها گله و انتقاد شدید دارند. تاجران ب …