لزوم دخالت «ما» در فرآیند انتخابات ایالات متحده آمریکا

“Super Saturday» یا “شنبه فوق العاده» آخرین مرحله از رقابت های انتخاباتی درون حزبی سال 2016 در ایالات متحده بود که پشت سر گذاشتیم، فرآیندی که غیر قابل پیش بینی ترین رقابت های انتخاباتی تاریخ ایالات متحده طی آن به منصه ظهور رسیده و البته این خصلت را کماکان حفظ کرده و هنوز هیچ کس به ضرس قاطع نمی تواند روی نام برنده انتخابات درون حزبی ایالات متحده در دو حزب اصلی انگشت گذارد.