لمس برجام با عکس یادگاری!

حدود 50 روز از روزگار پسابرجام سپری شده و روحانی، اثرات برجام را در هواپیماهایی که هنوز وارد کشور نشدند، اعلام می کند.