لوکاس فوق العاده

حضورش درون زمین تکلیف بازی را مشخص کرد
رم از فرصت هایی که در مقابل کیلور داشت استفاده نکرد
فرصت طلبی رونالدو و خامس در نیمه دوم اثرگذار بود