لیست واجدان شرایط دریافت تلویزیون سیاه و سفید/عکس

تصویر زیر، اسامی واجدین شرایط دریافت تلویزیون سیاه و سفید در تهران که یکی از روزنامه ها در سال ۱۳۶۳ منتشر کرده را نشان می دهد.