ماجرای گریه سلحشور در آخرین دیدار با رهبری

حمیدرضا مقدم فر با ذکر خاطراتی از مرحوم سلحشور درباره آخرین دیدار مرحوم با رهبر معظم انقلاب گفت: وقتی سلحشور از رهبر انقلاب التماس دعا داشت، آقا فرمودند “آقای سلحشور، من هرروز با اسم برای شما دعا می کنم» که مرحوم در این مجلس بسیار گریه کرد.