ماموریت نهاوندیان در آخرین دور مذاکرات هسته ای در وین چه بود؟

در آخرین شماره سال ۹۴ مجله دیپلمات، محمد نهاوندیان از ماموریت خود در مذاکرات هسته ای گفته و برای اولین بار از تشکیل کمیته اقتصادی برجام در نهاد ریاست جمهوری رونمایی کرده است.