مبلغ حداقل دستمزد کارگران تصویب شد

سرویس ایران- برطبق مصوبه بامداد روز چهارشنبه جلسه شورای عالی کارحداقل دستمزد سال 95 کارگران 14درصد افزایش یافت