مجتمع تجارت جهانی فردوسی لرزان است

اغلب مردم در ساخت وساز به کیفیت بنا بی توجه هستند و شاید به همین دلیل است که رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران از مردم درخواست کرد در قرارداد های مشارکتی از مجریان ذیصلاح استفاده کنند.