مجتمع حرفه آموزی در زمینه اشتغال و حرفه آموزی پتانسیل لازم را دارد

توضیح ندارد