محمد دادکان: گودرزی به من زنگ زد و گفت قرار است وزیر شوی

به گزارش نامه نیوز، همان زمان مطرح شد که شما منتظر چراغ سبز دولت هستید تا در انتخابات ثبت نام کنید؛ شما امیدوار هستید در این مدتی که برای ثبت نام ریاست فدراسیون فوتبال زمان باقی مانده است، از طرف دولت با شما تماسی گرفته شود تا به فوتبال برگردید؟
اصلا به دنبال این موضوع نیستم که از طرف دولت با من تماسی گرفته شود یا نشود. به دنبال این هستم که اگر کمکی را می توانم بکنم، انجام دهم.
برخی منتقدان بر این باورند که اگر دولت از محمد دادکان حمایت کند، دخالت سیاست در ورزش می شود. چه نظری در مورد این موضوع …