مخالفت شورا با راه اندازی شب بازارها/دستفروشی بیکاران شهرستانی را زیاد می کند

توضیح ندارد