مدرک اقتصادی داشتند مفاسد اقتصادی را نمی دیدند

به گزارش نامه نیوز، اگر کسی مدعی آن شود که از زمان پایان قاجارها یعنی قریب به 90 سال گذشته، در هیچ مقطعی چنین فساد لجام گسیخته در ایران وجود نداشته است، فکر نمی کنم سخنی به اغراق گفته باشد.در حقیقت ما هیچگاه شاهد چنین فساد دولتی با این حجم که در فاصله سال های 84 تا 92در کشور اتفاق افتاد، نبوده ایم. حال سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به اینکه چهره ها و مسئولانی که در این مقطع تاریخی قدرت را در دست داشتند حسب ظاهر باید افراد متدین و اصولگرایی بوده باشند ،چرا باید با وجود چنین افرادی چنین حجمی ا …