مدیرمسئول سایت انتخاب مجرم شناخته شد

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات گفت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات مدیرمسئول سایت انتخاب مجرم شناخته شد.