مدیریت در درمان معتادان کاهش نرخ جرایم را همراه دارد

توضیح ندارد