مدیر دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات برق فارس :

با توجه به نقش راهبردی فناوری اطلاعات به عنوان پرکاربردترین توانمند ساز در بهبود عملکرد سازمانها ،دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات برق فارس طی سال جاری اقدام به برنامه ریزی و اجرای پروژه های مورد نیاز این شرکت نمود.
مهندس محمدرضا گلساز شیرازی ، برنامه ریزی، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و کاربردهای فناوری اطلاعات و محتوای اطلاعاتی لازم برای پشتیبانی مؤثر از اهداف، سیاست ها، وظایف و فرآیندهای کاری شرکت برق منطقه ای فارس را به عنوان هدف استراتژیک دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات معرفی کرد.
به …