مذاکرات محرمانه و مستقیم ریاض با انصارالله

فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به یمن از تصمیم عربستان برای مذاکرات محرمانه مستقیم با انصارالله و موافقت با از سرگیری این گفتگوها در امان پایتخت اردن خبر داد.