مربی تیم والیبال پیکان به زندگی برگشت/ابراهیمی شرایط مساعدی ندارد

در حالی که گفته شده بود مربی تیم والیبال پیکان بر اثر ایست قلبی درگذشته، اما با احیای قلبی، وی به زندگی برگشته است.