مردم خوزستان به اصول گرایان افراطی رای ندادند/ لیست امید در اهواز و در دور اول شگفتی ساز شد

کیانوش راد ادامه داد: در خبرگان یک نفر را با رای قاطع و تعیین کننده اصلاح طلبان به مجلس فرستادیم و این موفقیت کمی نیست. چیزی که اصول گرایان در استان انتظار آن را مطلقا نداشتند و با ناباوری شاهد موفقیت اصلاح طلبان بودند.