مردی که شبیه شیر بود/عکس

بانک و بیمه: “استفان بیبروسکی” (١٨٩١-١٩٥٣) به خاطر موهای بسیار بلندی که کل بدنش را پوشانده بود به مرد شیری معروف شد. از تمام مجراهای صورت این مرد، مو رشد می کرد! عکس: مردی که شبیه شیر بود