مسئولی که جرئت کرد و گفت: کاش مسئولان بسوزند

میهمان پرچالش روز گذشته شورای شهر تهران محمدجواد فاطمی، رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی بود که هم حرف های خودش و هم آمار و عکس هایی که با خودش آورده بود جلسه و اعضا را تکان داد. او با اشاره به اینکه سالانه بین ١٥٠ تا ١٨٠ هزار نفر در کشورمان می سوزند، گفت: امیدوارم مسئولان درد و رنج بیماران سوخته شده را درک کنند و فکری به حال آنها بکنند. سوختگی یک مشکل جهانی است و در رده چهارم صدمات بعد از تصادفات، افتادن از بلندی و دعوا و منازعات قرار می گیرد. سوختگی هر ساله باعث مرگ حدود ٢٧٠ هزار نفر در …