مسگری زنجان، صنعتی هزار ساله/ معرفی آفتابه لگن مسی زنجان+ تصاویر

صنعت دستی مس در زنجان به بیش از یک هزار سال قبل و به دوره ساسانیان باز می گردد و امروزه نیز این صنعت در زنجان رونق دارد.