مشارکت نفتی ایران و چین در عراق/ کویت؛ بازار جدید نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی حفاری با اشاره به مذاکرات با یک شرکت چینی برای اجرای مشترک پروژه ای نفتی در عراق از کویت به عنوان بازار جدید صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت حفاری نفت کشور نام برد.